Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho multimedia?