Apple silicon đã sẵn sàng chưa?

Hướng dẫn đầy đủ cho các ứng dụng MacOS đã tối ưu hóa cho chíp Apple M1 trên Macbook

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Microsoft Remote Desktop10.6.0 (1872)
Parallels Desktop ⚠️ 🚫 16.5
Docker ⚠️ 3.3.1
Adobe Premiere Rush ⚠️ 1.5.58
Setapp2.7.15
balenaEtcher - 1.5.117
Blender ⚠️ 2.93.0 Alpha
Yubico Authenticator 🚫
Tableau Desktop 🚫 Soon
Airflow - 3.3.0
Racket - 8.0
Brackets 🚫
Flutter ⚠️ 2.0.4
WD Discovery 🚫 ⚠️ July 2021
Disk Drill 🚫 4.3
XQuartz - 2.8.1_beta1
Android Studio 🚫 ⚠️ -
Steam 🚫 -
Discord 🚫
Origin 🚫
Tunnelblick3.8.5beta06
Visual Studio Code1.55
Opera ⚠️ 75.0.3969.141
MacTex2021
Adobe Illustrator ⚠️ 25.3.1 (Beta)

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng