Apple silicon đã sẵn sàng chưa?

Hướng dẫn đầy đủ cho các ứng dụng MacOS đã tối ưu hóa cho chíp Apple M1 trên Macbook

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Inkscape ⚠️ 1.2
Microsoft teams ⚠️ ⚠️ 1.5.00.11505-E beta
Wine 🚫 🚫
Setapp 🚫 3.2.1
Anki2.1.50
Stellarium - 0.22
Rambox - 2.0.3
Eclipse IDE2022‑03 R
MATLAB ⚠️ R2022a
Elmedia Video Player8.4
Visual Studio for Mac ⚠️ 17.0 Preview 9
qBitTorrent4.4.2
StarUML5.0.0
After Effects22.4
Tidal ⚠️
Evernote - 10.32.4
OneDrive - 22.022
Microsoft OneDrive - 22.022
SketchUp2022.0
Canary Mail - 3.3.6
Capto - 1.2.29
Paste - 3.1.4
Logitech Options ⚠️ 0.90.1438
Discord0.0.266
Unity2021.2.16

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng