Danh sách các ứng dụng đã hỗ trợ chip Apple silicon

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Setapp - 3.21.1
Unreal Engine - 5.2
Visual Studio for Mac - 17.5.2
Whatsapp23.5 Beta
swiftGPT
Transmission - 4.0.0
VNC Viewer7.0.0
Calibre - 6.0
Skype - 8.93.0.404
GIMP2.10.32
MongoDB Compass
Tor Browser12
OBS Studio28.0.3
Eagle - 2.0.0
GitKraken8.3.0
Mac Mouse Fix - 2.0
Adobe InCopy
Droplr - 5.9.18
Mattermost - 4.7
Insomnia - 2022.4.1
balenaEtcher - 1.5.121
NextDNS -
Minecraft1.19
Anaconda2022.05
Trello2.13.4

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng