Danh sách các ứng dụng đã hỗ trợ chip Apple silicon

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Texpad1.9.6
Google Drive for Desktop 🚫 52.0
Setapp2.11.0
Kaleidoscope - 3.0.2
Jira Cloud136
AdGuard2.6
Adobe Acrobat Reader - 21.007.20091
Postman9.0.7
iNotepad - 5.5
TablePlus - Build 352
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2
Godot Engine3.3
Qt framework 🚫 6.2
Sorted 3 🚫 3.6
Diva plugin1.4.5 (revision 12092)
FreeFileSync - 11.13
Java SE Development Kit - 17
Spotify1.1.68.628
Adobe Acrobat21.007.20091
Cisco Webex Meetings41.9.0.19961
Kotlin1.5.30
Infuse7.1.3
AlDente 🚫 2.2
Dart SDK2.14.1

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng