Danh sách các ứng dụng đã hỗ trợ chip Apple silicon

Ứng dụngĐã tối ưu cho Apple SiliconRosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
f.luxv41
TG Pro2.54
ffWorks2.2.3
DataGrip2020.3.1
CLion2020.3.1
RubyMine2020.3.1
Rust1.49 (Tier 2)
Attributed String Creator Pro 1.9.6
Asset Catalog Creator 3.7.1
App Preview Video Converter1.7.4
TunesArt1.9.6
TrashMe 33.2
kitty0.19.3
OCaml4.12.0-beta1
Homebrew2.5.10+
Screenflow 🚫 9.0.7
Secrets for Mac3.4.0
Moon FM2.0.3
PrestoPhoto4.1.5
Reaperv6.19 Beta
VirtualDJBUILD 6263
VLC ⚠️ 3.0.12.1
BetterTouchTool3.508
Merlin Project: Gantt & Kanban7.1.0+
Camo - 1.2.2.129

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng