Danh sách các ứng dụng đã hỗ trợ chip Apple silicon

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Chrome Remote Desktop
Asset Catalog Creator - 3.8.2
Fliqlo
Android Studio2020.3.1
SnapHRM1.1.4
Syncthing - 1.18.0
NotePlan - 4.8.1
Display Maestro - 4.0.1
HandBrake 🚫 1.4.0
Dart SDK2.14.0.beta
ProtoPie - 5.5
FastRawViewer - 2.0.0
Hot1.3.0
Whale2.9.118.38
Adobe Creative Cloud - 5.5.0.619
Squash ⚠️ 3
ProtonVPN2.0.3
Adobe XD42.0.22.11
MySQL Database Server - 8.0.26
GiftList - 2.5
Boom 3D1.3.11
Adobe Media Encoder CC - 15.4
GoodSync - 11.7.7
Adobe Premiere Pro15.4
VLC3.0.16

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng